Juridinių asmenų restruktūrizavimas

Restruktūrizavimo procesas – tai visuma Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

Restruktūrizuotis gali juridiniai asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 • turi finansinių sunkumų;
 • yra gyvybingi;
 • nėra likviduojami dėl bankroto.

Finansiniai sunkumai – padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra juridinio asmens nemokumo tikimybė, t. y. juridinis asmuo negali laiku vykdyti turtinių prievolių arba jo įsipareigojimai viršija jo turto vertę, arba yra reali tikimybė, kad taip nutiks per artimiausius tris mėnesius.

Gyvybingumas – juridinio asmens komercinės veiklos, leisiančios atsiskaityti su kreditoriais, vykdymas. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad, vertindamas juridinio asmens gyvybingumo sąlygą, teismas turi vertinti reikšmingų faktinių aplinkybių visumą:

 • kokios priežastys lėmė įmonės nemokumo problemas;
 • kokią ūkinę komercinę veiklą vykdo juridinis asmuo ir kokios yra šios veiklos perspektyvos, numatomos gauti pajamos (pelnas), ar jos leis ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus kreditoriams;
 • kiek darbuotojų dirba įmonėje (darbuotojų skaičiaus kaita) ir pan. Jei įmonė ūkinės komercinės veiklos nevykdo ar numatoma vykdyti ūkinė komercinė veikla akivaizdžiai neleis juridiniam asmeniui ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus, tai kelia abejonių dėl įmonės gyvybingumo.

Vertinant gyvybingumą reikia atsižvelgti ir į esminių įmonės prievolinių įsipareigojimų vykdymą.

Likvidavimas dėl bankroto – bankroto proceso etapas, kurio metu realizuojamas juridinio asmens turtas, iš kurio atsiskaitoma su kreditoriais, ir juridinis asmuo išregistruojamas. Sprendimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir nutraukti bankroto bylą gali būti priimtas tik iki teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

Restruktūrizavimo procesą inicijuoti gali:

 • juridinio asmens vadovas (dažnu atveju tai yra jo pareiga);
 • juridinio asmens kreditorius, kurio pradelsti reikalavimai juridiniam asmeniui viršija 10 MMA.

Restruktūrizavimo procesas inicijuojamas išsiunčiant pranešimą kreditoriams, o jeigu procesą inicijuoja kreditorius – juridinio asmens vadovui. Pranešimas gali būti siunčiamas registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus.

Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo (kreditorius) kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.

Prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo juridiniam asmeniui (kreditoriui) dienos.

Pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo gali būti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo:

 • susitarimo dėl pagalbos terminui sudaryti pabaigos;
 • kreditoriaus ar juridinio asmens pranešimo apie inicijuojamą nemokumo procesą įteikimo, jeigu anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas.

Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turi būti teikiamas ir juridinio asmens restruktūrizavimo byla keliama apygardos teisme (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ar Šiaulių) pagal juridinio asmens buveinės vietą.

Žyminis mokestis nemokamas, kai pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teikia:

 • juridinio asmens vadovas;
 • savininkas;
 • likvidatorius;
 • buvęs ar esamas juridinio asmens darbuotojas;
 • valstybės institucija ar įstaiga

Jei šį pareiškimą teismui teikia kreditorius – mokamas 500 Eur dydžio žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

Pareiškime teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nurodoma ši informacija:

 • prašymas iškelti restruktūrizavimo bylą;
 • priežastys, dėl kurių prašoma iškelti restruktūrizavimo bylą.

Prie pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami dokumentai (informacija) nurodyti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 17 straipsnio 2-4 dalyse:

 • dokumentai, kuriais patvirtinamas juridinio asmens teisės kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiradimas;
 • dokumentai, kuriais patvirtinama, kad juridinis asmuo atitinka restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo sąlygas;
 • juridinio asmens kreditorių (įskaitant neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio kreditorius) ir skolininkų sąrašai, kuriuose nurodoma asmens vardas ir pavardė, jeigu jis fizinis asmuo, arba pavadinimas ir kodas, jeigu jis juridinis asmuo, gyvenamosios vietos ar buveinės adresai, reikalavimų sumos, įvykdymo terminai ir užtikrinimo būdai;
 • juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo pateikimo dienos ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys, jeigu jis nėra pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 • informacija apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka;
 • informacija apie įkeistą turtą ir įkeitimu ar hipoteka užtikrintus įsipareigojimus;
 • juridinio asmens sąskaitų, įskaitant areštuotas, sąrašas;
 • kiti dokumentai, kurie, juridinio asmens nuomone, gali būti svarbūs nemokumo bylai iškelti.

Kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą paskelbimo priežiūros institucijos (AVNT) interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas.

Juridinio asmens restruktūrizavimo planas – tai pagrindinis dokumentas, nustatantis restruktūrizuojamo juridinio asmens tikslus ir patį procesą, kurio įgyvendinimas laiku ypač svarbus juridinio asmens mokumui ir gyvybingumui atkurti, skirtas nustatyti restruktūrizavimo procese dalyvaujančių subjektų tarpusavio susitarimą ar įstatymu nustatytų teisių ir pareigų visumą sudarant, tvirtinant ir vykdant planą.

Už restruktūrizavimo plano parengimą atsako juridinio asmens vadovas. Rengiant restruktūrizavimo planą gali būti pasitelkiama specialistų pagalba, konsultacijos.

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 4 metai, kuri pradedama skaičiuoti nuo teismo nutarties patvirtinti planą priėmimo dienos.

Juridinio asmens vadovas (arba nemokumo administratorius, jei jis paskirtas kreditorių susirinkimo sprendimu) ne vėliau kaip likus pusei metų iki restruktūrizavimo plano įgyvendinimo pabaigos gali pateikti motyvuotą prašymą teismui dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmės pratęsimo.

Teismas turi teisę vieną kartą pratęsti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmę, bet ne ilgiau kaip vieniems metams.

Teismui pratęsus restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmę restruktūrizavimo planas taip pat turi būti keičiamas. Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pat tvarka kaip ir pats restruktūrizavimo planas.

Rengiant juridinio asmens restruktūrizavimo plano projektą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 104 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais reikalavimais.

Restruktūrizavimo plane nurodoma:

 • trumpas juridinio asmens apibūdinimas (pavadinimas, juridinio asmens kodas, veiklos pobūdis, turtas ir įsipareigojimai);
 • finansinių sunkumų priežastys ir mastas;
 • juridinio asmens restruktūrizavimo tikslai;
 • restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė;
 • juridinio asmens kreditorių, tarp jų ir tų, su kuriais vyksta teisminiai ginčai, sąrašas, kuriame nurodyta asmens vardas ir pavardė, jeigu jis fizinis asmuo, arba pavadinimas ir kodas, jeigu jis juridinis asmuo, gyvenamosios vietos ar buveinės adresai, reikalavimų sumos, įvykdymo terminai ir užtikrinimo būdai;
 • restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių pagal kreditorių grupes sąrašas ir kreditorių, kurie nėra paveikiami restruktūrizavimo plano, sąrašas pagal kreditorių grupes, kuriame pateikiama informacija, kaip kreditoriai yra paveikiami ir (arba) kodėl nėra paveikiami restruktūrizavimo plano;
 • laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias juridinis asmuo yra suteikęs tretiesiems asmenims (nurodoma trečiųjų asmenų ir asmenų, suteikusių paskolas tretiesiems asmenims, vardai ir pavardės, jeigu jie fiziniai asmenys, arba pavadinimai ir kodai, jeigu jie juridiniai asmenys, gyvenamųjų vietų ar buveinių adresai, paskolų, suteiktų tretiesiems asmenims, sumos ir laidavimų, garantijų ir kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumos);
 • informacija apie bylas, kuriose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai;
 • juridinio asmens skolininkų, tarp jų ir tų, su kuriais vyksta teisminiai ginčai, sąrašas, kuriame nurodyta skolininko vardas ir pavardė, jeigu jis fizinis asmuo, ar pavadinimas ir kodas, jeigu jis juridinis asmuo, gyvenamosios vietos ar buveinės adresas, reikalavimų sumos, įvykdymo terminai ir užtikrinimo būdai;
 • kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti;
 • informacija apie naują finansavimą nurodant numatomų gauti paskolų dydį ir sąlygas bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus finansavimo šaltinius;
 • kreditorių reikalavimų tenkinimo galimybių vertine išraiška palyginimas juridinio asmens restruktūrizavimo ir bankroto atvejais;
 • restruktūrizavimo plane numatytų priemonių ekonominio ir teisinio pagrįstumo vertinimas, apimantis pagrindimą, kad šios priemonės leis juridiniam asmeniui įveikti finansinius sunkumus, išsaugoti gyvybingumą ir išvengti bankroto;
 • restruktūrizavimo proceso administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta nemokumo administratoriaus, jeigu prašoma jį paskirti, atlygio suma;
 • juridinio asmens verslo planas, kuriame nurodytos priemonės finansiniams sunkumams įveikti;
 • bendri darbo organizavimo struktūrinių pertvarkymų padariniai: informacija apie darbuotojus nurodant ir numatomą atleisti darbuotojų skaičių, darbuotojų darbo sąlygas;
 • kita, juridinio asmens vadovo nuomone, svarbi informacija.

Kai plano projektas teikiamas teismui kartu su pareiškimu iškelti restruktūrizavimo bylą:

Tai atvejais, kai restruktūrizavimo procesą inicijuoja juridinio asmens vadovas ir restruktūrizavimo plano projektas teikiamas teismui kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, šis plano projektas turi būti patvirtintas juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimu. Restruktūrizavimo plano projektas laikomas patvirtintu, jeigu jam pritarė daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių.

Restruktūrizavimo byla iškeliama kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą, kai teismas ta pačia nutartimi iškelia restruktūrizavimo bylą ir patvirtina restruktūrizavimo planą.

Kai plano projektas teikiamas teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą:

Kai restruktūrizavimo plano projektas teikiamas teismui iškėlus juridiniam asmeniui restruktūrizavimo bylą, plano projektas turi būti patvirtinamas kreditorių susirinkime plano paveikiamų kreditorių grupėse:

 • viena kreditorių grupė – kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu ir (ar) hipoteka,
 • kita grupė – visi kiti kreditoriai.

Laikoma, kad kreditoriai pritarė restruktūrizavimo plano projektui, jeigu kiekvienoje kreditorių grupėje jam pritarė daugiau kaip ½ (50 proc.) plano paveikiamų kreditorių dalis iš kiekvienos grupės.

Jeigu teismas yra priėmęs sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 5 metai, juridiniam asmeniui restruktūrizavimo byla gali būti iškelta tik kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą.

Juridinio asmens vadovas (arba nemokumo administratorius, jeigu jis paskirtas) ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos turi pateikti teismui tvirtinti juridinio asmens restruktūrizavimo plano projektą.

Teismas juridinio asmens vadovo (arba nemokumo administratoriaus, jeigu jis paskirtas) prašymu, jei tam pritaria kreditorių susirinkimas ir pagrindžiama akivaizdi pažanga svarstant restruktūrizavimo plano projektą, turi teisę pratęsti restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui terminą, tačiau bendras plano pateikimo teismui tvirtinti terminas negali viršyti 6 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.

Restruktūrizavimo planą tvirtina teismas, kuris nutartį dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo priima per 14 dienų nuo restruktūrizavimo plano pateikimo teismui dienos.

Kreditorių reikalavimai restruktūrizavimo procese tenkinami dviem eilėmis. Pagal pirmąją eilę tenkinami šių kreditorių reikalavimai:

 • kreditorių, suteikusių įkeitimu ir (ar) hipoteka neužtikrintą naują ir (ar) tarpinį finansavimą, reikalavimai, kilę juridiniam asmeniui negrąžinus paskolų sutartyse nustatytais terminais;
 • su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai (darbuotojų su darbo santykiais susiję reikalavimai gali būti tenkinami Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nustatyta tvarka iš Garantinio fondo skiriamų lėšų, kurias administruoja ,,Sodra“);
 • reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą;
 • reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių iš nemokumo proceso metu vykdytos ūkinės komercinės veiklos.

Pagal antrąją eilę tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

Kreditorių reikalavimai pagal nurodytą eiliškumą tenkinami dviem etapais. Pirmajame etape tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų. Antrajame etape tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).

Kiekviename etape kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai patenkinami atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.

Už restruktūrizavimo plano įgyvendinimą ir vykdymą atsako juridinio asmens vadovas.

Teismas priima nutartį nutraukti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą, jeigu yra nors vienas iš šių pagrindų:

 • nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas;
 • teismas nepatvirtina restruktūrizavimo plano;
 • nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas;
 • juridinis asmuo nemoka visų ar dalies mokesčių;
 • nepateikiama galutinė restruktūrizavimo ataskaita;
 • vykdomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1, 3, 6 ir 7 punktuose nustatyti veiksmai.

Teismas gali nutraukti juridiniam asmeniui restruktūrizavimo bylą dėl nevykdomo arba netinkamai vykdomo restruktūrizavimo plano arba nemokamų visų ar dalies mokesčių tik tuo atveju, jei šios aplinkybės tęsiasi ne trumpiau kaip 4 mėnesius.

Teismui nustačius bent vieną iš anksčiau nurodytų pagrindų ir padarius pagrįstą išvadą, jog juridinis asmuo yra nemokus, teismas nutraukia juridiniam asmeniui restruktūrizavimo bylą ir ta pačia nutartimi iškelia bankroto bylą.

Teismas priima sprendimą baigti restruktūrizavimo bylą, jeigu yra nors vienas iš šių pagrindų:

 • visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų;
 • juridinis asmuo atsiskaito su visais kreditoriais;
 • patvirtinama galutinė restruktūrizavimo ataskaita.

Nemokumo administratorius pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą nėra privalomas, tačiau nemokumo administratorius turi būti skiriamas šiais atvejais:

 • teismui priėmus sprendimą, kad nemokumo administratoriaus skyrimas yra būtinas juridinio asmens ir jo kreditorių interesų apsaugai užtikrinti;
 • teismui priėmus sprendimą patvirtinti restruktūrizavimo planą neatsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių arba šio plano paveikiamų kreditorių grupių nepritarimą;
 • juridinio asmens arba kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, prašymu;
 • nutraukus juridinio asmens bankroto bylą ir iškėlus restruktūrizavimo bylą.

Teismui teikti prašymą skirti nemokumo administratorių ir siūlyti jo kandidatūrą iš įrašytų į Nemokumo administratorių sąrašą asmenų turi teisę:

 • juridinis asmuo;
 • kreditorių susirinkimas;
 • restruktūrizavimą inicijuojantis kreditorius teikdamas pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Nemokumo administratorius negali būti paskirtas administruoti konkretaus juridinio asmens nemokumo proceso, jeigu jis per paskutinius 3 metus iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo to juridinio asmens:

 • nemokumo bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis, artimos giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais susijęs asmuo;
 • vadovo sutuoktinis, artimos giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais susijęs asmuo;
 • dalyvis, organų narys, vadovas, buhalteris ar darbuotojas;
 • patronuojamojo ar jį patronuojančiojo juridinio asmens dalyvis, organų narys, vadovas, buhalteris, darbuotojas.

Nemokumo administratorius negali būti paskirtas administruoti konkretaus juridinio asmens nemokumo proceso, jeigu jis pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo pateikimo teismui dieną buvo juridinio asmens kreditorius.

Administravimo išlaidas restruktūrizavimo procese sudaro:

 • atlygis nemokumo administratoriui (jei restruktūrizavimo procese jis paskirtas);
 • kitos su restruktūrizavimo procesu susijusios išlaidos (ryšio, pašto, organizacinės, restruktūrizavimo plano parengimo ir kt.).

Administravimo išlaidas (atlygį nemokumo administratoriui ir kitas administravimo išlaidas) restruktūrizavimo procese dengia pats juridinis asmuo.

Tuo atveju, kai nemokumo administratorius yra paskirtas restruktūrizavimo procesui administruoti kreditorių prašymu, atlygis jam mokamas proporcingai nuo kiekvieno prašymą pateikusio kreditoriaus patvirtinto reikalavimo sumos.

Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaita turi būti rengiama ne rečiau kaip už kiekvieną juridinio asmens finansinių metų ketvirtį pagal Juridinio asmens restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

Jeigu restruktūrizavimo procese yra paskirtas nemokumo administratorius, plano vykdymo ataskaitą turi rengti pastarasis. Tačiau tais atvejais, kai restruktūrizavimo procese nemokumo administratorius nepaskirtas – plano vykdymo ataskaitą turi rengti juridinio asmens vadovas.

Nemokumo administratorius patikrina kreditorių reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir perduoda šiuos reikalavimus tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos arba juos ginčija teisme.

Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kuris ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami.

Restruktūrizavimo planą galite užpildyti pasinaudoję Restruktūrizavimo plano pildymo vedliu arba paskutiniame vedlio žingsnyje atsisiuntę pavyzdinę formą

BDAR

Slapukų politika

Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Mūsų Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

 

 

1. Slapukų politika

 

1.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas.

 

1.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

 

1.4. Daugiau bendros informacijos apie  slapukų naudojimą galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

 

1.5. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

1. Slapuko tipas - Vedlio formos pildymo slapukas; slapuko tiekėjas - ANVT ; slapuko pavadinimas - ANVT restruktūrizavimo vedlys; slapuko saugojimo terminas - 3 dienos.

2. Slapuko tipas - Trečiųjų šalių slapukas; slapuko tiekėjas - Google ; slapuko pavadinimas - Google Analytics; 

 

2. Baigiamosios nuostatos

 

2.1. Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

 

2.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.