Fizinių asmenų bankrotas

·  Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (2012 m. gegužės 10 d. Nr. XI-2000) (toliau – FABĮ) reguliuoja fizinio asmens bankroto procesą, jis taikomas fizinio asmens bankroto byloms, kurias nagrinėja Lietuvos Respublikos teismai. FABĮ taikymo klausimai išplėtoti teismų praktikoje nagrinėjant fizinių asmenų bankroto bylas.

· Fizinio asmens bankroto proceso metu kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, reglamentuojančios ūkininko veiklą, fizinio asmens individualią veiklą, kreditoriaus teisę į jo reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, mokesčius, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, ir jų administravimą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

Fizinio asmens bankroto procesą gali inicijuoti tik pats fizinis asmuo.

Siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, (toliau – fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą FABĮ nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Fizinio asmens bankroto procesas vykdomas teismo tvarka. Bankroto procesui prižiūrėti skiriamas nemokumo administratorius.

Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). Pavyzdžiui, 2022-01-01 MMA sudarė 730 Eur, taigi nuo šios datos skolininko pradelsti įsipareigojimai, kurių jis negali įvykdyti, turėtų sudaryti 18 250 Eur (25x730).

Prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo fizinis asmuo turėtų:

·    Įsivertinti visus turimus skolinius įsipareigojimus, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurių jis nepajėgia vykdyti, apsiskaičiuoti ar jų suma viršija 25 MMA (skoliniams įsipareigojimams neviršijant šios sumos bankroto bylą teismas iškelti turėtų atsisakyti);

·   Įsivertinti ar atitinka kitas FABĮ nustatytas sąlygas fizinio asmens bankroto bylai iškelti (ar nėra aplinkybių dėl kurių bankroto byla negalėtų būti iškeliama);

·       ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu pranešti visiems kreditoriams;

·       pareiškimą iškelti bankroto bylą su jame nurodytas aplinkybes pagrindžiančiais dokumentais pateikti vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka.

·   fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali pasiūlyti nemokumo administratoriaus, kuris administruos jo bankroto procesą, kandidatūrą. Tokiu atveju prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas nemokumo administratoriaus sutikimas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras taip pat teismui pateikiamos lėšų sumos, reikalingos nemokumo administratoriui bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą (toliau – Planas) įsiteisėjimo dienos, pagrindimą.

Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodomos fizinio asmens nemokumą sukėlusios priežastys ir pridedami šį nemokumą pagrindžiantys dokumentai (jeigu fizinis asmuo gali juos pateikti), fizinio asmens duomenys ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti), taip pat gali būti siūloma nemokumo administratoriaus kandidatūra.

Prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedama ir pateikiama:

·         Kreditoriams išsiųstų pranešimų, apie ketinimą inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą, kopijos;

·         fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai;

·         fizinio asmens turimo viso turto sąrašas (nekilnojamasis turtas; sąskaitose esančios lėšos, nurodant sąskaitas kredito įstaigose; grynieji pinigai, jeigu jų suma viršija 1 MMA; akcijos, kiti vertybiniai popieriai ir kitas turtas) (toliau – turtas) ir fizinio asmens nurodoma jo vertė;

·         duomenys apie fizinio asmens įkeistą turtą, suteiktus kitus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus ir kitus įsipareigojimus;

·         kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi, kai kreditorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai; kai kreditorius juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai;

·         skolininkų sąrašas, kuriame nurodomi, kai skolininkas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai, kai skolininkas juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, gautinos lėšos ir jų gavimo terminai;

·         informacija apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, apie bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat apie baudžiamąsias bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, ir apie išieškojimus ne ginčo tvarka;

·         fizinio asmens išlaikomų asmenų sąrašas, kuriame nurodomi jų vardai, pavardės, gimimo datos, duomenys apie fizinio asmens sudarytas asmenų išlaikymo sutartis ir vedybų sutartis, ir nurodytus duomenis pagrindžiančių dokumentų kopijos;

·         informacija apie kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomas reikalingas lėšas (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos);

·         jei fizinis asmuo verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla, šiai veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti;

·         fizinio asmens ir įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus susitarimas dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, jeigu toks susitarimas sudarytas;

·         jei siūloma nemokumo administratoriaus, kuris administruos jo bankroto procesą, kandidatūrą, pridedamas nemokumo administratoriaus sutikimas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras ir pateikiama informacija apie lėšų sumas, reikalingos nemokumo administratoriui bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bei jų pagrindimas.

·         kiti fizinio asmens bankroto bylai iškelti svarbūs dokumentai.

Teismas, gavęs pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, gali įpareigoti fizinį asmenį pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus papildomus dokumentus.

·    Fizinis asmuo neprivalo, tačiau gali pasiūlyti nemokumo administratoriaus kandidatūrą.

·  Jeigu fizinis asmuo nemokumo administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria nemokumo administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo AVNT nustatyta tvarka. Tokiu atveju prieš teismui priimant nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, nemokumo administratorius teismui taip pat pateikia lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą.

·      Bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams siejami fiziniai asmenys gali bankrutuoti pagal vieną bylą. Nėra privalomo reikalavimo, jog šie asmenys būtų susiję santuokos ar giminystės ryšiais.

·    Bankrutuoti pagal vieną bylą siekiantys asmenys gali teismui pateikti bendrą pareiškimą iškelti jiems bankroto bylą ar iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo kito fizinio asmens inicijuotoje byloje pateikti teismui prašymą įstoti į bylą.

·    Teismas nepriima fizinio asmens prašymo įstoti į bylą arba kelių asmenų pateiktą bendrą pareiškimą iškelti bankroto bylą išskiria į atskiras bylas, kai nusprendžia, kad šie bankrutuoti pagal vieną bylą siekiantys fiziniai asmenys nėra siejami bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams.

·  Teismas nutartimi išsprendžia klausimą dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Nutartis nepriimti nagrinėti pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą gali būti skundžiama.

·   Informaciją apie priimtą pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, taip pat informaciją apie atsisakymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą teismas privalo paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties priimti pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, taip pat po nutarties atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo. Ši informacija skelbiama viešai specialioje teismų interneto svetainėje, kurią, pasirinkus pranešimo tipą, galima rasti čia.

·     Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka.

·      Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

·   pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė, neatitinka fizinio asmens nemokumo, t. y.  skoliniai įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai suėję, neviršija 25 MMA. Nustatant fizinio asmens nemokumo būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie pagal FABĮ 29 straipsnio 7 dalį nustatyta tvarka negali būti nurašyti (dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, alimentai, reikalavimai dėl baudų už administracinius nusižengimus ar nusikalstamas veikas sumokėjimo ir kt.);

·    paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais;

·  paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų);

·   paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

·   nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose nurodytus atvejus (kai bankroto byla nutraukiama nepateikus tvirtinti ar nepatvirtinus Plano arba dėl iškeltos neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens bankroto bylos);

·   paaiškėja, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

·  Teismas, priėmęs nutartį atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos šios nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos.

·  Turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, atnaujinamas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės nuo pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo iki atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą panaikinamos, išskyrus atvejus, kai nutartis atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą priimta dėl to, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla. Pastaruoju atveju ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos visus su pareiškimu iškelti fizinio asmens bankroto bylą susijusius dokumentus teismas perduoda neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, o šis sprendžia fizinio asmens turto realizavimo ir (ar) išieškojimo, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, ir laikinųjų apsaugos priemonių atnaujinimo klausimus.

Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ nustatytų bankroto bylos neiškėlimo pagrindų.

Teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodoma fizinio asmens informacija, paskirto nemokumo administratoriaus duomenys ir jam skirtina administravimo išlaidų suma iki Plano patvirtinimo, nustatomas laikotarpis kreditorių reikalavimams pareikšti, plano projekto pateikimo teismui terminas. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, teismas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti FABĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodytiems suinteresuotiems asmenims apie bankroto bylos iškėlimą.

Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą:

·         draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles, tarp jų už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą skaičiavimas;

·         fizinio asmens turtui negali būti nustatoma priverstinė hipoteka;

·         draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (jį parduoti, kitaip perleisti ar sudaryti kitokius sandorius), išskyrus FABĮ numatytas išimtis. Šiuo turtu disponuoja nemokumo administratorius FABĮ nustatyta tvarka;

·         nemokumo administratorius nedelsdamas savo vardu atidaro atskirą depozitinę sąskaitą kredito įstaigoje fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti (toliau – depozitinė sąskaita). Depozitinės sąskaitos lėšomis disponuoja nemokumo administratorius;

·         fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tik turėdamas teismo leidimą, jeigu ši veikla mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius. Individuali ir (ar) ūkininko veikla, kuri nemažina dėl bankroto patiriamų kreditorių nuostolių, turi būti nutraukta. Reikalavimai, atsiradę iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, tvirtinami nutraukus fizinio asmens individualią ir (ar) ūkininko veiklą ir tenkinami FABĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka;

·         fizinis asmuo disponuoja lėšomis, esančiomis vienoje sąskaitoje kredito įstaigoje, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla, kuriai vykdyti reikalinga atskira sąskaita (sąskaitos) kredito įstaigoje (įstaigose).

·         Fizinis asmuo nuo pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo dienos iki jos iškėlimo turi atsakingai disponuoti savo turtu, o iškėlus bankroto bylą vykdyti FABĮ nustatytus įpareigojimus, bendradarbiauti su administratoriumi siekiant užtikrinti sklandų bankroto proceso vykdymą.

·         Patvirtinus fizinio asmens planą, asmuo turi pareigą nustatyta tvarka ir terminais vykdyti plane numatytas mokumo atkūrimo priemones ir tenkinti kreditorių reikalavimus, vykdyti FABĮ įpareigojimus, bendradarbiauti su nemokumo administratoriumi, vykdyti jo teisėtus nurodymus.

·         Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir nemokumo administratorius pagal savo kompetenciją.

·         Fizinio asmens pagrindinės teisės ir pareigos numatytos FABĮ 16, 17 straipsniuose. Vykdytinos mokumo atkūrimo priemonės ir mokėtinos sumos kreditoriams, realizuotinas fizinio asmens turtas ir kiti atliktini veiksmai numatyti fizinio asmens patvirtintame plane.

·         Fizinio asmens sąžiningumas vertinamas ne tik bankroto bylos iškėlimo stadijoje, bet ir viso bankroto proceso metu.

·  Nemokumo administratorius po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nedelsdamas savo vardu atidaro atskirą depozitinę sąskaitą kredito įstaigoje fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti ir disponuoja jos lėšomis.

·   Nemokumo administratorius turi  pateikti kredito įstaigai informaciją, kad depozitinės sąskaitos išrašus turi teisę gauti bankrutuojantis fizinis asmuo, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo depozitinės sąskaitos atidarymo dienos perduoti šios sąskaitos duomenis fiziniam asmeniui.

·   Fizinis asmuo kiek įmanoma greičiau į depozitinę sąskaitą turi pervesti bankroto procedūroms atlikti teismo nutartyje iškelti bankroto bylą patvirtintą administravimui skirtų lėšų sumą, taip pat į ją nustatytais terminais įmokėti kreditorių reikalavimų tenkinimui ir administravimo išlaidų apmokėjimui Plane nustatytas sumas.

·  Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, per teismo nustatytą terminą, fizinio asmens kreditoriai turi perduoti iki bankroto bylos iškėlimo atsiradusius savo finansinius reikalavimus su juos pagrindžiančiais dokumentais paskirtam nemokumo administratoriui, o šis, įvertinęs jų pagrįstumą, juos pateikti tvirtinti teismui.

·    Fizinio asmens kreditoriai tai turintys teisę reikalauti iš fizinio asmens įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (toliau – reikalavimai) fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų:

mokesčių nemokėjimo atveju – juos surinkti įpareigotos valstybei atstovaujančios institucijos;

darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju – fizinio asmens darbuotojai (jų įpėdiniai);

iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų suteiktų paskolų ir su valstybės garantija gautų paskolų negrąžinimo atveju – valstybei atstovaujančios institucijos (Lietuvos Respublikos finansų ministerija arba paskolą administruojanti institucija);

iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju – Europos Sąjungos lėšas administruojančios valstybei atstovaujančios institucijos;

kiti kreditoriai (juridiniai ir fiziniai asmenys; pvz., reikalavimai reiškiami dėl išlaikymo (alimentų), antstolių reikalavimai dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo, reikalavimai kilę iš paskolinių teisinių santykių, teismų įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais priteisti piniginiai reikalavimai ir kt.).

·     Nuo fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo teisme dienos kreditoriai laikomi teisiškai suinteresuotais ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Kreditorius kartu su prašymu įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, teismui turi pateikti kreditoriaus reikalavimo teisę fiziniam asmeniui patvirtinančius įrodymus.

·  Po bankroto bylos iškėlimo, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti nemokumo administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

·  Kreditoriai kartu su teikiamais reikalavimais pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs šių reikalavimų įvykdymą.

·  Nemokumo administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus dokumentus, sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti.

· Teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui po termino skirto juos pateikti nemokumo administratoriui, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais.

· Teismas taip pat priima ir tvirtina po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, atsiradusius iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir (ar) dėl prisiimtų skolinių įsipareigojimų administravimo išlaidoms nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos sumokėti, jei asmuo neturi lėšų ar jų nepakanka, taip pat dėl prisiimtų skolinių įsipareigojimų individualiai ar ūkininko veiklai vykdyti.

·  Teismas priima nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos. Teismo nutartyje dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo darbuotojų su darbo santykiais susiję reikalavimai turi būti nurodyti pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymą.

·  Teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Teismui nutartimi patvirtinus fizinio asmens kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, turi būti rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektas, kuris nustatyta tvarka ir terminais teikiamas tvirtinti kreditorių susirinkimui ir teismui.

·    Nepagrįstus kreditorių reikalavimus nemokumo administratorius ginčija teisme.

·   Nemokumo administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs nemokumo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

·    Teismas priima nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos. Teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

·  Su fizinio asmens bankroto procesu susiję kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai (nesumokėti mokesčiai, skola atleistiems darbuotojams, išlaikomiems asmenims ir kiti) tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

·  Kai iškėlus fizinio asmens bankroto bylą mokesčių administratorius pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas atlieka priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, teismui teikiami tvirtinti įskaityta suma sumažinti reikalavimai.

·   Teismui priėmus nutartį dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo, planas tikslinamas FABĮ nustatyta tvarka.

Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo, jeigu teismo nutartimi tvirtinami su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai, teismas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti Garantinio fondo administratoriui ir kartu pateikti šios nutarties patvirtintą kopiją.

Fizinio asmens bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba kitam asmeniui. Pagal FABĮ 29 straipsnio nuostatas nustatyta šių reikalavimų tenkinimo eilė nesikeičia.

Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę:

·   reikalauti, kad jų reikalavimai būtų tenkinami plane numatyta tvarka;

·   dalyvauti ir ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose;

·  kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš nemokumo administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą;

·  suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (ar) jos nagrinėjimo metu, vykdymo: atidėti reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti dalies ar visų reikalavimų, pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą fiziniam asmeniui atsiskaityti turtu arba įvykdyti prievolę natūra. Valstybei, kaip kreditorei, atstovaujančios institucijos šią pagalbą teikia teisės aktų nustatyta tvarka;

·  teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti fizinio asmens bankroto proceso metu dėl fizinio asmens ar nemokumo administratoriaus kaltės patirtus nuostolius;

·  teikti pasiūlymus fiziniam asmeniui ir nemokumo administratoriui dėl plano;

·  kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl nemokumo administratoriaus veiklos ar jo pakeitimo ir (ar) siūlyti kitą nemokumo administratoriaus kandidatūrą;

· apskųsti teismui kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus per 14 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus;

· kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5, 6 ir 8 punktuose nustatytais pagrindais;

· motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti naują nemokumo administratoriaus kandidatūrą, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos;

· bet kuriuo fizinio asmens bankroto proceso metu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas;

· spręsti kitus kreditorių kompetencijai FABĮ priskirtus klausimus.

·   Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą fizinio asmens turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jeigu įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti.

·  Jeigu plane nenumatyta parduoti įkeisto turto, mokėjimai įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui atliekami kiekvieną mėnesį, ir plane jie priskiriami prie fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomų reikalingų lėšų, nurodant konkrečią jų paskirtį bei sumą.

·    Kiti kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais.

·   Pirmuoju etapu pagal FABĮ 29 straipsnyje nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, antruoju etapu ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).

·   Pirmąja eile tenkinami: darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų; reikalavimai dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų).

·   Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai, įskaitant atgręžtinius reikalavimus, atsiradusius dėl FABĮ 29 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse nurodytų reikalavimų (dėl Garantinio fondo išmokėtų lėšų, dėl žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, dėl žemės ūkio veiklos subjektų patenkintų reikalavimų) tenkinimo.

·  Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai.

·    Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.

·   Kreditorių reikalavimai, atsiradę fizinio asmens bankroto proceso metu iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, ir kreditorių reikalavimai, atsiradę dėl asmens prisiimtų skolinių įsipareigojimų bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos ir prisiimtus skolinius įsipareigojimus individualiai ir (ar) ūkininko veiklai bankroto proceso metu vykdyti, išskyrus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, tenkinami po pirma eile tenkinamų kreditorių reikalavimų ir prieš nustatytus antra eile tenkinamus kreditorių reikalavimus.

·  Fizinio asmens ir kreditoriaus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo atveju, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas, kreditoriaus reikalavimai mažinami įskaitytos sumos dydžiu kartu su priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis. Jeigu įskaitomos sumos neužtenka visiems kreditoriaus reikalavimams tenkinti, pirmiausia tenkinama reikalavimo dalis be palūkanų ir netesybų, likusi reikalavimų dalis tenkinama bendra tvarka, atsižvelgiant į nustatytą reikalavimų tenkinimą dviem etapais.

·    Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus atvejį, kai nemokumo administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus, nurašomi.

Pasibaigus bankroto procesui nenurašomi kreditorių reikalavimai dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) ir reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus, arba nusikalstamas veikas, kitų įstatymų pažeidimus, įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimai, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu (nebent fizinio asmens ir įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus susitarime dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, jeigu toks susitarimas sudarytas, susitarta kitaip).

Teismui nutartimi patvirtinus fizinio asmens kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, fizinis asmuo turi parengti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą, kuris nustatyta tvarka ir terminais teikiamas tvirtinti kreditorių susirinkimui ir teismui.

Plane turi būti nurodyta:

·        priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali įvykdyti kreditorių reikalavimų;

·        lėšos (tarp jų darbo užmokestis, atlyginimas už naudojimąsi autoriaus teisėmis, už teisę į išradimą, dividendai ar kitos pajamos iš juridinių asmenų, kurių dalyvis yra fizinis asmuo, palikimas ir kita, išskyrus lėšas, gautas už parduotą turtą), kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir per visą bankroto procesą;

·      numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu;

·         numatomos gauti iš fizinio asmens skolininkų lėšos;

·         kitos priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos);

·      kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti, mokėjimams įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui pagal FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytą susitarimą skiriamos lėšos);

·         bankroto administravimo išlaidų pagal FABĮ 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą administravimo išlaidų struktūrą sumos ir jų pagrindimas;

·      sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias fizinis asmuo toliau numato vykdyti, sąrašas;

·       sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias jis numato nutraukti, sąrašas, taip pat dėl šios priežasties atsirandančių kreditorių reikalavimų sąrašas;

·         kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodyti duomenys;

·         kreditorių pagalba, nurodyta FABĮ 24 straipsnio 4 punkte;

·         kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (laikantis FABĮ 29 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos). Kai sudaromas FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytas susitarimas, įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nėra nurodomi;

·         nenumatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), būtino fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti, sąrašas.

Jeigu fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla arba numato verstis individualia ir (ar) ūkininko veikla, plane papildomai turi būti nurodyta:

·         lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos bankroto proceso metu;

·         reikalingo individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti turto (taip pat ir įkeisto) sąrašas;

·      individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti;

·         numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai.

Plane gali būti nurodyta ir kita informacija, jei ji yra reikšminga fizinio asmens mokumo atkūrimui ir kreditorių reikalavimų tenkinimui.

Visos plane įrašytos lėšos ir jų sumos nurodomos eurais.

Fiziniai asmenys, kurie bankrutuoja pagal vieną bylą ir kuriuos sieja bendras turtas ir (ar) bendros prievolės kreditoriams, gali rengti bendrą planą.

·  Būtiniesiems poreikiams tenkinti skiriama lėšų suma – tai konkrečiu piniginiu dydžiu išreikšta ir nurodyta fizinio asmens plane suma, kurią asmuo iš savo gaunamų pajamų kas mėnesį galės skirti būtiniesiems savo poreikiams tenkinti (maistui, vaistams, aprangai, būsto nuomai, išlaikomiems asmenims ir pan.) ir iš kurios nebus tenkinami kreditorių reikalavimai.

·  Fiziniam asmeniui ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatoma lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų paliekama fiziniam asmeniui, atliekant išskaitas CPK nustatyta tvarka.

·   Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydį reglamentuoja CPK 736 straipsnis.

·  Plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai.

· Teismas, kai kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pratęsti plano įgyvendinimo trukmę iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo, arba nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.

·  Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti nemokumo administratoriui plano projektą, kurį rengia pats.

·   Nemokumo administratorius bankroto proceso metu turi teisę suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant plano projektą ar jo pakeitimo projektus.

·    Nemokumo administratorius, gavęs plano projektą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo plano projekto gavimo dienos parengia ir pateikia fiziniam asmeniui argumentuotą rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių (toliau – išvada).

·   Šioje išvadoje turi būti nurodyta, ar fizinio asmens turimas turtas ir profesinė kvalifikacija, individualios ar ūkininko veiklos vykdymas (kai tokią veiklą numatoma vykdyti) ir kitos plano įgyvendinimui reikšmingos faktinės aplinkybės leidžia tikėtis plano projekte numatytų lėšų, kad būtų įvykdyti plano projekte numatyti mokėjimai; ar fizinis asmuo numato panaudoti visas galimybes gauti lėšų kreditorių reikalavimams patenkinti ir administravimo išlaidoms apmokėti, taip pat visos kitos aplinkybės, kurias, administratoriaus vertinimu, tikslinga nurodyti. Išvadoje administratorius privalo įvertinti administravimo išlaidų sumos pagrindimą;

·   Nemokumo administratorius likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui, suderinęs su fiziniu asmeniu šio susirinkimo vietą ir laiką.

·         Kreditorių susirinkime dėl pritarimo plano projektui balsuojama kreditorių grupėse.

·         Vieną grupę sudaro įkaito turėtojai ir hipotekos kreditoriai, kitą – kiti kreditoriai.

 

·  Sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

·   Jeigu balsai dėl pritarimo plano projektui vienoje kreditorių grupėje pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad plano projektui nepritarta.

· Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka FABĮ 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ir (arba) pritaria administratoriaus išvadai, kad nėra galimybių įgyvendinti planą ir (arba) administravimo išlaidų sumos pagal FABĮ 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą administravimo išlaidų struktūrą nepagrįstai didelės ar nepagrįstai mažos, plano projektas gali būti tikslinamas ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kreditorių sprendimo nepritarti plano projektui priėmimo pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui.

·  Kai plano projektas patikslinamas, išskyrus atvejus, kai plano patikslinimo poreikį nustato teismas nutartimi nurodydamas plano projekto techninius trūkumus (plano esmės nekeičiančius trūkumus dėl formos reikalavimų nesilaikymo, aiškių aritmetinių ar rašybos klaidų), nemokumo administratorius turi teisę per 2 darbo dienas nuo patikslinto plano projekto gavimo dienos pateikti naują išvadą.

·   Kreditorių susirinkimui nepatvirtinus patikslinto plano projekto pagal pateiktas kreditorių pastabas, nemokumo administratorius po šio kreditorių susirinkimo plano projektą teikia tvirtinti teismui.

·   Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7, 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui FABĮ 8 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka (surašius kreditorių susirinkimo protokolą, administratorius per nustatytą terminą ir nepraleisdamas teismo nustatyto plano pateikimo termino, pateikia teismui protokolą ir plano projektą su išvada).

·      Nustatytu terminu kreditorių susirinkimui ir teismui nepateikus plano projekto (jei teismas šio termino nepratęsė) arba kreditorių susirinkimui, o vėliau ir teismui nepatvirtinus pateikto plano projekto, fizinio asmens bankroto byla toliau nebevyksta ir yra nutraukiama.

·     Kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia nemokumo administratoriui. Nemokumo administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui.

·     Kai plano patikslinimo poreikį nustato teismas nutartimi nurodydamas plano projekto techninius trūkumus (plano esmės nekeičiančius trūkumus dėl formos reikalavimų nesilaikymo, aiškių aritmetinių ar rašybos klaidų), teismo nurodymu tik dėl teismo nutartyje nurodytų plano techninių trūkumų patikslintas planas kreditoriams tvirtinti nebeteikiamas.

·        Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai teisme ginčijami kreditorių reikalavimai arba tikslinamas plano projektas, teismas nemokumo administratoriaus arba fizinio asmens prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesiams nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

·      Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą dėl plano projekto tvirtinimo ir plano projektą su išvada, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano arba nutartimi nustato pakankamą, bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, terminą plano projektui patikslinti ištaisant teismo nutartyje nurodytus plano projekto techninius trūkumus (plano esmės nekeičiančius trūkumus dėl formos reikalavimų nesilaikymo, aiškių aritmetinių ar rašybos klaidų) ir pateikti teismui (tokiu atveju kreditoriams tvirtinti papildomai neteikiamas). FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju (kreditorių susirinkimui nepritarus plano projektui ir jo patikslinimui, arba nepritarus dėl nesusijusių priežasčių arba be argumentų) teismas nutartį dėl plano priima žodinio proceso tvarka.

·         Kreditorių susirinkimui nustatyta tvarka nepatvirtinus fizinio asmens plano, teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į  nemokumo administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

·         Teismas gali nepatvirtinti plano, jeigu nustato, kad buvo pažeista plano rengimo ir tvirtinimo tvarka ir (ar) fizinio asmens ir įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus susitarimas dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, jeigu toks susitarimas sudarytas, pažeidžia kitų kreditorių teises ir (ar) teisėtus interesus ir per nustatytą terminą nepašalinti trūkumai.

Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai plano projektas, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, patikslinamas teismo iniciatyva dėl plano techninių trūkumų. Teismui patvirtinus planą, kurio nepatvirtino kreditorių susirinkimas, ši teismo nutartis gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka. 

· FABĮ tokia galimybė numatyta, tačiau toks susitarimas neturi pažeisti kitų kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Jeigu fizinis asmuo susitaria su įkaito turėtoju ir (ar) hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, teismas, tvirtindamas planą, įvertina, ar šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų. Gali būti laikoma, kad šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų, jeigu išsaugomas įkeistas turtas, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas ir būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti, ir kiekvieną mėnesį mokėjimams hipotekos kreditoriui pagal šio kreditoriaus ir fizinio asmens susitarimą skiriamos lėšos yra mažesnės negu kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui gyvenamojo būsto nuomai skirtinos reikalingos lėšos įkeisto turto, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas, pardavimo atveju arba jeigu pardavus įkeistą turtą fizinis asmuo negalėtų vykdyti pelningos individualios ir (ar) ūkininko veiklos.

Teismui patvirtinus planą:

·  nemokumo administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus FABĮ numatytas išimtis;

·   fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditorių reikalavimai yra tenkinami FABĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka (pagal nustatytas eiles ir etapus).

Fizinis asmuo turi įgyvendinti plane numatytas mokumo atkūrimo priemones, nustatytais terminais ir tvarka mokėti įmokas kreditoriams, administravimo išlaidas, siekti pagal galimybes pagerinti savo finansinę padėtį ir kuo didesne apimtimi patenkinti kreditorių reikalavimus, viso bankroto proceso metu elgtis sąžiningai, bendradarbiauti su administratoriumi, vykdyti kitas FABĮ nustatytas fizinio asmens pareigas bankroto metu.

·  Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir nemokumo administratorius pagal savo kompetenciją.

·  Nustačius, jog fizinis asmuo nevykdo plano, neįgyvendina FABĮ nustatytų pareigų, elgiasi nesąžiningai, fizinio asmens kreditoriai ar administratorius gali kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

·    Atsiradus objektyvių aplinkybių dėl kurių padidėja fizinio asmens būtinieji poreikiai, sumažėja pajamos, atsiranda naujų kreditorių ar padidėja jų finansiniai reikalavimai ir pan. ir fizinis asmuo negali įgyvendinti patvirtintame plane nustatytų mokumo atkūrimo priemonių arba atvirkščiai – fizinio asmens pajamos reikšmingai padidėja, fizinis asmuo turėtų rengti patikslinto plano projektą ir per nemokumo administratorių teikti jį tvirtinti kreditorių susirinkimui, vėliau nemokumo administratorius jį teikia tvirtinti teismui.

·   Nemokumo administratorius bankroto proceso metu turi teisę suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant plano projektą ar jo pakeitimo projektus.

·      Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas.

·     Tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautų lėšų nepakanka atlikti plane nustatytų mokėjimų, nemokumo administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą ir pasiūlo svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

·      Tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautos lėšos gerokai viršija plane nustatytus mokėjimus, nemokumo administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą ir pasiūlo svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

·      Fiziniam asmeniui nevykdant patvirtintame plane numatytų reikalavimų, tačiau nesiimant veiksmų tikslinti patvirtintą planą, suinteresuotų asmenų prašymu, teismas gali nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (ir tuo atveju, kai asmuo gauna žymiai daugiau pajamų nei numatyta ir neskiria jų kreditorių reikalavimų tenkinimui).

Fizinio asmens bankroto byla gali būti iškeliama supaprastinta tvarka, kai plano projektas pagal FABĮ nuostatas parengiamas iki pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pateikimo teismui dienos.

Tokiu atveju fizinis asmuo kartu su pareiškimu teismui iškelti bankroto bylą teismui pateikia:

·    FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 1, 2, 3, 4 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis (dokumentus patvirtinančius kreditorių informavimą apie ketinimą inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą, gaunamas ar numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai, turimo turto sąrašas ir jo vertė, duomenis apie įkeistą turtą, kitus prievolių užtikrinimo būdus ir įsipareigojimus, informacija apie bylas, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai ir taikomi apribojimai turtui, išieškojimus ne ginčo tvarka);

·      plano projektą;

·      dokumentus, įrodančius, kad plano projektui pritarė kreditoriai, balsuodami grupėse FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, arba dokumentus, įrodančius, kad plano projektui kreditoriai nepritaria.

·    pasiūlo nemokumo administratoriaus kandidatūrą ir pateikia jo sutikimą administruoti fizinio asmens bankroto procesą.

Teismas, gavęs šiuos dokumentus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį (terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui) nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą priėmimo dienos juos išnagrinėja ir priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, patvirtinti planą ir paskirti nemokumo administratorių arba atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Šia teismo nutartimi iškelti fizinio asmens bankroto bylą taip pat patvirtinami ir kreditorių reikalavimai. Ši nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka. Atskirasis skundas turi būti išnagrinėtas teisme per 30 dienų nuo jo gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos.

Teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų:

·    nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti;

·    teismas nepatvirtina plano;

·   paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;

·  paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų ar 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytų žalingų įpročių (tapo nemokus dėl tyčinių veiksmų (arba sąmoningo neveikimo), susijusių su siekiu išvengti patenkinti kreditorių reikalavimus arba nesąžiningumo prisiimant skolinius įsipareigojimus (per 3 m. iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo); nemokumas kilo dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų);

·   paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus BK 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose (kreditinis sukčiavimas, skolininko nesąžiningumas, nusikalstamas bankrotas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, apgaulingas, aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas), ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

·   fizinis asmuo nuslepia nuo nemokumo administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti;

·   iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;

·    fizinis asmuo nevykdo kitų FABĮ nustatytų reikalavimų;

·    fizinis asmuo miršta;

·    kitais FABĮ numatytais atvejais.

Bankroto byla gali būti nutraukiama bet kurioje bankroto proceso stadijoje iki jo užbaigimo įvykdžius planą.

Teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

Nutraukus fizinio asmens bankroto bylą nurodytais pagrindais, visi mokesčiai ir su jais susijusios sumos, palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti šią bylą įsiteisėjimo dienos, išskyrus jau įvykdytus skolinius įsipareigojimus.

·   Fizinio asmens bankroto procesas be nemokumo administratoriaus vykti negali.

·   Nemokumo administratorių skiria teismas.

·  Nemokumo administratoriaus kandidatūrą bankroto procesą inicijuojant įprasta tvarka turi teisę pasiūlyti pats fizinis asmuo, o inicijuojant supaprastinta tvarka – fizinis asmuo privalo pasiūlyti nemokumo administratoriaus kandidatūrą.

·   Jeigu fizinis asmuo  nemokumo administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria nemokumo administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo AVNT Vyriausybės nustatyta tvarka.

·  Fiziniam asmeniui siūlant nemokumo administratoriaus kandidatūrą turi būti pateiktas administratoriaus sutikimas administruoti jo bankroto procesą. Administratorius negali turėti suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi taip pat neturi būti pagrindų, numatytų FABĮ 11 straipsnio 3, 4 dalyje, dėl kurių jis negali būti skiriamas konkretaus bankroto proceso administratoriumi.

·  Nemokumo administratorius teisę veikti fizinio asmens bankroto procese įgyja nuo nutarties dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo, kuria jis paskirtas šio bankroto proceso administratoriumi.

·  Nemokumo administratoriaus pareigos yra suskirstytos iki plano patvirtinimo ir nuo plano patvirtinimo. Nemokumo administratoriaus funkcijos iš esmės susijusios su bankroto proceso priežiūra, tam tikrų darbų organizavimu, disponavimu pagal planą jam patikėtu fizinio asmens turtu, siekiant fizinio asmens mokumo atkūrimo ir kuo optimalesnio kreditorių reikalavimų patenkinimo, išlaikant šių subjektų interesų pusiausvyrą.

· Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir nemokumo administratorius pagal savo kompetenciją.

Nemokumo administratoriaus pagrindinės teisės ir pareigos numatytos FABĮ 12 straipsnyje.

Teismas priima nutartį dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo ir naujo nemokumo administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai:

·     nemokumo administratorius pateikia prašymą dėl atsistatydinimo. Apie ketinimą pateikti prašymą dėl atsistatydinimo nemokumo administratorius praneša fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kreipimosi į teismą dienos;

·    teismas gauna informacijos, kad nemokumo administratorius neteko teisės administruoti juridinių asmenų nemokumo procesų, ir nemokumo administratorius ir (ar) fizinis asmuo nesikreipė į teismą dėl šio nemokumo administratoriaus atstatydinimo. Šiuo atveju teismas priima nutartį dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo ir naujo nemokumo administratoriaus paskyrimo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos gavimo dienos.

Nemokumo administratorius, netekęs teisės administruoti juridinių asmenų nemokumo procesų, nebegali atlikti fizinio asmens bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

Kai nemokumo  administratorius netenka teisės administruoti juridinių asmenų nemokumo procesų, jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kai sužinojo apie šios teisės netekimą, pateikia prašymą teismui (teismams) dėl jo atstatydinimo iš visų jo administruojamų fizinio asmens bankroto procesų ir šio prašymo kopiją pateikia fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui.

Fizinis asmuo ir (ar) kreditorių susirinkimo pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio nemokumo administratoriaus pranešimo gavimo dienos arba nuo informacijos, kad nemokumo administratorius neteko teisės administruoti juridinių asmenų nemokumo procesų, gavimo dienos gali teismui pasiūlyti naują nemokumo administratoriaus kandidatūrą FABĮ nustatyta tvarka.

Jeigu fizinis asmuo nemokumo administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria  nemokumo administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo AVNT Vyriausybės nustatyta tvarka.

Teismas gali priimti nutartį dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo ir naujo nemokumo administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai:

·   fizinis asmuo pateikia motyvuotą prašymą dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlo naują nemokumo administratoriaus kandidatūrą;

·   kreditorių susirinkimas ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi į teismą dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo.

Visais atvejais, kol bankroto byla nėra užbaigta, teismas atstatydindamas nemokumo administratorių, ta pačia nutartimi paskiria naują nemokumo administratorių, atstatydintas nemokumo administratorius per teismo nurodytą terminą privalo naujai paskirtam administratoriui perduoti visus bankroto proceso dokumentus ir kitą informaciją, už šios pareigos nevykdymą teismas jam gali skirti baudą. 

·    Įstatymų nustatyta tvarka nemokumo administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo.

·  Nemokumo administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė draudžiama profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – JANĮ) nustatytomis sąlygomis.

·     Nemokumo administratoriaus veiklą prižiūri AVNT. Nemokumo administratoriaus veiklos priežiūrai atlikti mutatis mutandis taikomos JANĮ III dalies nuostatos.

·   Nemokumo administratoriaus veiksmais (neveikimu) padarytą žalą pagal jo profesinę civilinę atsakomybę apdraudusio draudiko veiklą reglamentuojančias nuostatas, atlygina draudimo įmonė. Draudikui įvykį pripažinus nedraudiminiu, ginčas gali būti sprendžiamas teisme nustatyta tvarka.

·      Ginčai dėl nemokumo administratoriaus veiksmais (neveikimu) galimai padarytos žalos ir civilinės atsakomybės sąlygų nagrinėjami atitinkamuose teismuose suinteresuotų asmenų prašymo pagrindu civilinio proceso tvarka.

·     Esant baudžiamosios ar administracinės atsakomybės pagrindams, galimai neteisėti veiksmai vertintini baudžiamojo ar administracinio proceso tvarka.

·   Nuo fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinis asmuo visą turimą turtą valdo ir naudoja atsakingai. Fiziniam asmeniui draudžiama atlikti veiksmus ar sudaryti sandorius, kurie pablogintų jo turtinę būklę ar pakenktų kreditorių interesams.

· Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos  nemokumo administratorius disponuoja fizinio asmens turtu, išskyrus FABĮ nustatytas išimtis. Išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems fizinio asmens turtą asmenims draudžiama dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis.

·    Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos nemokumo administratorius disponuoja fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką. Nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta FABĮ.

Visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šias nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo momento.

Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Ši nuostata netenka galios nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai fizinis asmuo ir įkaito turėtojai ir (ar) hipotekos kreditoriai susitaria dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, šių fizinio asmens skolų, dėl kurių atsirado įkaito turėtojų ir (ar) hipotekos kreditorių reikalavimai, mokėjimo terminai nėra laikomi pasibaigusiais.

·  Antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turto, kuris iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui.

·   Su šio turto areštu susijusius klausimus sprendžia fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Turto saugotojas iki turto arešto panaikinimo turi visas su šio turto apsauga susijusias teises ir pareigas.

·   Jeigu atliekant vykdymo veiksmus varžytynių dalyvio mokestis sumokamas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teismas, išklausęs kreditorių ir fizinio asmens nuomonę, gali leisti antstoliui baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras išieškant skolas ir įpareigoti antstolį pervesti gautas lėšas į depozitinę sąskaitą.

Kreditoriaus reikalavimai, kurie atsirado iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir nebuvo patenkinti antstoliui vykdant išieškojimą, yra tenkinami FABĮ nustatyta tvarka.

·   Bankroto administravimo išlaidas sudaro: išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas nemokumo administratoriui.

·      Bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas.

·      Bankroto administravimo išlaidos apmokamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

·     Pirmasis kreditorių susirinkimas, pritardamas plano projektui, nustato sumą, kuri turi būti sumokėta nemokumo administratoriui už fizinio asmens bankroto procedūrų atlikimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

·     Nustatoma suma laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos negali būti didesnė negu 3 MMA.

·     Nemokumo administratoriaus atlyginimo suma nustatoma pavedimo sutartyje, sudarytoje tarp fizinio asmens ir nemokumo administratoriaus, atsižvelgiant į tai, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, į parduodamo fizinio asmens turto (taip pat ir įkeisto) rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą.

·    Bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų).

·   Pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip.

·    Bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia.

·   Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

·   Pirmajame kreditorių susirinkime išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas, jis turi atitikti FABĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

·   Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą, kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Taip pat juose teikiama nemokumo administratoriaus pusmečio ataskaita apie bankroto proceso eigą.

·   Kreditorių susirinkimus šaukia nemokumo  administratorius. Apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nemokumo administratorius kreditoriams turi raštu pranešti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, kartu pateikdamas ir siūlomą kreditorių susirinkimo darbotvarkę.

Kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę pateikti prašymą nemokumo administratoriui dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo (prašyme nurodomi sušaukimo motyvai, pasiūloma darbotvarkė). Nemokumo administratorius, gavęs nurodytą prašymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodyto prašymo gavimo dienos turi sušaukti kreditorių susirinkimą.

·  Kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

·  Kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje (speciali tvarka dėl pritarimo plano projektui) ir 10 straipsnio 2 dalyje (kreditoriams ketinant kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo) nustatytus atvejus.

·  Kreditorius turi teisę iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto. Šie balsai įskaitomi į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

·   Jeigu fizinio asmens kreditorių susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo (dalyvavo mažiau nei 50 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų turintys kreditoriai), nemokumo administratorius per 15 dienų turi sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą.

·  Pakartotiniam kreditorių susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas. Pakartotinis kreditorių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkę.

·      Pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių ir iš anksto raštu balsavusių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

·   Kreditorių susirinkimo eiga ir jame priimti/nepriimti nutarimai darbotvarkės klausimais fiksuojami kreditorių susirinkimo protokole.

·     Kreditorių susirinkimo protokolą pasirašo kreditorių susirinkimo pirmininkas ar šiam nedalyvaujant, kreditorių susirinkime išrinktas pirmininkauti asmuo ir protokolą rašęs asmuo.

·     Kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopija būtų pateikta fiziniam asmeniui, nemokumo administratoriui ir teismui.

·   Kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, nemokumo administratoriui ir fiziniam asmeniui.

·  Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, nemokumo administratorius ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, nemokumo administratorius ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą.

·   Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti kreditoriai arba jų įgalioti atstovai, fizinis asmuo, jo sutuoktinis ar sugyventinis arba jų įgalioti atstovai ir nemokumo administratorius.

·   Teisę balsuoti kreditorių susirinkimuose turi tik kreditoriai. Kreditorių susirinkimuose kreditoriai balsuoja atvirai.

Kreditorių susirinkimas turi šias teises:

·   rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką;

·   nagrinėti kreditorių skundus dėl nemokumo administratoriaus veiksmų;

·   reikalauti, kad nemokumo administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas;

·   tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti bankroto administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, taip pat FABĮ nustatytais atvejais tvirtinti pradinę turto pardavimo kainą arba turto pardavimo kainą;

·    spręsti klausimus dėl fizinio asmens individualios ir (ar) ūkininko veiklos (jos tęstinumo, pradėjimo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo ir pan.) ir teikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo;

·    nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš nemokumo administratoriaus informaciją apie fizinio asmens bankroto bylos eigą;

·       kreiptis į teismą dėl nemokumo administratoriaus pakeitimo;

·     išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas;

·         spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus.

·    Turtą parduoda nemokumo administratorius pagal plane nustatytą eiliškumą ir terminus.

·   Atsižvelgęs į plane numatytą turto pardavimo kainą, parduodamo turto rinkos kainą, pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

·  Turto pardavimas pradedamas įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą. Jeigu turtas parduodamas už mažesnę kainą, negu numatyta plane, būtinas fizinio asmens rašytinis sutikimas.

·   Nekilnojamasis turtas parduodamas varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

·  Įkeistas turtas, kurio pradinė pardavimo kaina nėra mažesnė negu atlyginimas už varžytynių vykdymą, parduodamas varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, apie tai pranešus įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui. Jeigu įkeistas turtas neparduodamas dvejose varžytynėse ir šio turto neperima įkaito turėtojas ir (ar) hipotekos kreditorius, įkeisto turto pardavimo kainą ir tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

·  Įkeistas turtas, kurio pradinė pardavimo kaina mažesnė negu atlyginimas už varžytynių vykdymą, parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, kaip nurodyta FABĮ 27 straipsnio 2 dalyje.

·   Su fiziniu asmeniu suderintą kito ir dvejose varžytynėse neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo kainą ir tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į FABĮ 28 straipsnyje nustatytas atskirų rūšių turto pardavimo ypatybes.

·    Kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismo sprendimu gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą. Šis teismo sprendimas prilyginamas Civilinio kodekso 3.85 straipsnio 2 dalyje nurodytam teismo leidimui.

·      Akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, kuriuos turi fizinis asmuo, parduodami vertybinių popierių apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijos, jeigu jų neįsigyja kiti tų bendrovių akcininkai, gali būti parduodamos varžytynėse kreditorių susirinkimo sprendimu.

·       Taurieji metalai ir brangakmeniai parduodami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

·      Apie parduodamą turtą, turintį istorinės, mokslinės ar meninės vertės, nemokumo administratorius praneša Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.

·    Radioaktyviosios medžiagos, įrenginiai su radioaktyviosiomis medžiagomis ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai gali būti parduoti ar perduoti tik Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme ir kituose gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

·  Įkaito turėtojas ir (ar) hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, o kai varžytynės neįvyko dėl to, kad pirkėjas per nustatytą terminą nesumokėjo visos sumos, – už tą kainą, kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse. Jeigu perimamo turto kaina yra didesnė negu įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į depozitinę sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio turto perdavimo dienos.

·  Visais atvejais, kai nemokumo  administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui, šie ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos apmoka kreditorių susirinkimo patvirtintoje bankroto administravimo išlaidų sąmatoje nustatytas su šio turto administravimu susijusias bankroto administravimo išlaidas, kurios negali būti didesnės negu 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip.

·   Kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius bankroto administravimo išlaidoms, susijusioms su šio turto administravimu, apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą.

·   Pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip.

·    Bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia.

·    Pardavus įkeistą turtą, hipoteka (įkeitimas) pasibaigia.

·  Nemokumo administratorius įstatymų nustatyta tvarka perduoda notarui ar teismui (priverstinės hipotekos atveju) duomenis apie hipotekos (įkeitimo) pabaigą.

·  Iki varžytynių paskelbimo dienos fizinis asmuo gali surasti ir pasiūlyti nemokumo administratoriui turto pirkėją.

·   Jeigu pirkėjas iki varžytynių paskelbimo dienos į depozitinę sąskaitą įmoka pinigų sumą, ne mažesnę už pradinę varžytynėse parduoti numatomo turto pardavimo kainą, varžytynės neskelbiamos.

· Neparduotas turtas kreditoriaus (kreditorių) prašymu ir kreditorių susirinkimo sutikimu gali būti perduodamas kreditoriui (kreditoriams).

· Jeigu perduodamo turto kaina yra didesnė negu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į depozitinę sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio turto perdavimo dienos.

Turto perdavimo aktą tvirtina nemokumo administratorius.

·    Jeigu fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, nemokumo administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl fizinio asmens turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

·   Fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto fizinio asmens dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi fiziniam asmeniui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką.

·   Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto fizinio asmens turto dalis, ši fizinio asmens turto dalis parduodama FABĮ 27, 28 straipsniuose nustatyta tvarka.

·  Kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti nemokumo administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis. Už turtą gautos lėšos paskirstomos proporcingai pagal bendraturčiams priklausančias turto dalis.

Kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismo sprendimu gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą. Šis teismo sprendimas prilyginamas CK 3.85 straipsnio 2 dalyje nurodytam teismo leidimui. Atskiro papildomo teismo leidimo nereikia.

Bankroto proceso metu sudaroma rašytinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis. Kilnojamojo turto ir nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, pardavimo iš varžytynių aktas arba perdavimo aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir neturi būti sudaromi notarine forma.

·    Įprastai plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai.

·  Teismas, kai kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pratęsti plano įgyvendinimo trukmę iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo, arba nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.

·    Kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, nemokumo administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.

·   Nemokumo administratorius plano įgyvendinimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šių asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu.

Teismas, gavęs plano įgyvendinimo aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą (kai yra įgyvendintas mokumo atkūrino planas) arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (kai šis planas neįgyvendintas).

Teismas taip pat priima sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

·  anksčiau negu nustatyta plane patenkinti fizinio asmens visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimai ir nemokumo administratorius pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus;

·  nemokumo administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus;

·  visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus.

·    Įgyvendinus planą ir užbaigus bankroto byla Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus atvejį, kai nemokumo administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) ir reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus, arba nusikalstamas veikas, kitų įstatymų pažeidimus, įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent fizinio asmens ir įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus susitarime dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, jeigu toks susitarimas sudarytas, susitarta kitaip.

·    Pažymėtina, kad kreditorių, kuriems nebuvo tinkamai pranešta apie asmens bankroto procesą ir kurių finansiniai reikalavimai nebuvo įtraukti į įgyvendinamą planą, reikalavimai į fizinį asmenį negali būti nurašomi.

·         Baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Baigus fizinio asmens bankroto procesą, fiziniam asmeniui negali būti taikomi draudimai užsiimti individualia, ūkininko ar kita veikla, draudimai naudotis valstybės teikiamos pagalbos verslui priemonėmis ar kitų teisių apribojimai, grindžiami vien tuo, kad jam buvo iškelta bankroto byla.

·   Apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą nemokumo administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti kreditoriams ir AVNT.

·   AVNT savo interneto puslapyje skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje vykdomas, baigtas, nutrauktas fizinių asmenų bankroto procedūras. Šią informaciją galima rasti čia.

Nustatyta informacija AVNT interneto puslapyje skelbiama 10 metų nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar baigimo dienos.

·  Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, perveda depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą.

·  Nemokumo administratoriaus veiklą patvirtinantys asmens bankroto proceso dokumentai (jų kopijos) turėtų likti administratoriaus žinioje ir būti saugomi nustatytą laikotarpį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais atitinkamos srities dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

BDAR

Slapukų politika

Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Mūsų Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

 

 

1. Slapukų politika

 

1.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas.

 

1.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

 

1.4. Daugiau bendros informacijos apie  slapukų naudojimą galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

 

1.5. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

1. Slapuko tipas - Vedlio formos pildymo slapukas; slapuko tiekėjas - ANVT ; slapuko pavadinimas - ANVT restruktūrizavimo vedlys; slapuko saugojimo terminas - 3 dienos.

2. Slapuko tipas - Trečiųjų šalių slapukas; slapuko tiekėjas - Google ; slapuko pavadinimas - Google Analytics; 

 

2. Baigiamosios nuostatos

 

2.1. Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

 

2.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.